Všeobecné obchodní podmínky

pro nákup služeb, produktů a zboží prodávaných prostřednictvím portálu www.dusezpiva.cz.

Provozovatelka (prodávající a poskytovatelka služeb):

Markéta Hausnerová
Hromnice 254 330 11
marketahausnerova@dusezpiva.cz, +420 777 759 554
IČO 70767637
Neplátce DPH

(dále jen "Poskytovatelka")

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb, digitálního obsahu a zboží (společně dále jen "produkty") prodávající Poskytovatelky prostřednictvím webu www.dusezpiva.cz (Duše zpívá!).

 2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

 3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, smlouvy o prodeji zboží nebo smlouvy o poskytování digitálního produktu) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká potvrzením doručené objednávky, které je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.

 2. Zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Není dovoleno využívat zakoupené produkty pro podnikatelskou činnost.

 3. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis produktů včetně uvedení ceny jednotlivých služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

 4. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu stanoví.

 5. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

 6. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.

 7. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva nebo oprávněné zájmy Poskytovatelky, případně tyto obchodní podmínky.

 8. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby, produkty a zboží, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné, a to například zejména s ohledem na časově omezené nabídky apod.

III. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby nebo produktu stanoveno jinak.

 2. V rámci přijetí objednávky je uvedena cena produktu a způsoby a forma jejich úhrady.
  V případě hrazení ceny na základě faktury či proforma faktury se stanovuje lhůta splatnosti v délce trvání 10 dnů. Poskytovatelka je oprávněna lhůtu splatnosti měnit s tím, že zákazník tuto informaci obdrží nejpozději při potvrzení své objednávky.

 3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

 4. V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší.

IV. Dodací podmínky

1. Digitální obsah – on-line produkty (nahrávky apod.)

Při koupi on-line produktů (zejména nahrávek, nahrávek s podporou, případně jiných) může být Poskytovatelkou zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány, a na email, který uvedl zákazník
v objednávce, zaslány přístupové údaje k takovémuto uživatelskému účtu, nebo bude on-line produkt zpřístupněn jiným,
obdobným způsobem, který určí Poskytovatelka. V případě, že on-line produkt bude šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude produkt dostupný, případně bude šířen emailem či jinou, Poskytovatelkou vyhrazenou formou. Po přihlášení s využitím přístupových údajů či jiným určeným způsobem bude digitální obsah dodán, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoveno jinak. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé části on-line produktu zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu Poskytovatelky.

2. Individuální setkání (individuální živá nebo online osobní konzultace či lekce)

Online či osobní konzultace a setkání budou dodány dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných.

Před konáním osobní či online konzultace (a to i v případě, jsou-li součástí jiných služeb či produktů), je možné nejpozději ve lhůtě 48 hodin před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné osobní či online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů konzultací vyloučena. V případě živých akcí je možné ze strany zákazníka využít účasti náhradníka na své straně.

3. Živé skupinové akce (semináře apod.)

V případě konání jednorázové či opakované živé akce (workshopy a podobné aktivity), je možné se omluvit 14 dnů před začátkem akce; v takovém případě Poskytovatelka zákazníkovi vrátí plnou zaplacenou částku. Jestliže se zákazník omluví
v období 13 – 7 dní před konáním akce, vrátí Poskytovatelka 50% ceny této akce. Na pozdější omluvy nemůže Poskytovatelka vzít zřetel a Poskytovatelce vzniká nárok na úhradu plné ceny akce (uhrazená cena náleží Poskytovatelce jako kompenzace za místo na této akci). Při zakoupení jednorázové živé akce je však možné v případě neúčasti za sebe poslat náhradníka.

4. Balíčky služeb a produktů

Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení "balíčku" či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Poskytovatelka je rovněž oprávněna stanovit lhůtu či období, kdy je možné produkty zahrnuté v balíčku čerpat. Po zmeškání termínu či lhůty právo dočerpat produkty z balíčku bez náhrady propadá.

5. Společná pravidla
 1. V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník
  v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

 2. Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu včetně účasti ve facebookové skupině Poskytovatelky, či ze vzdělávací akcích včetně online skupinových setkání, webinářů apod., pokud zákazník narušuje fungování skupiny, průběh akce či setkání (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.).
  V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

 3. V případě skupinových akcí si Poskytovatelka vyhrazuje právo zrušit takovou akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

 4. Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají
  v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu či zboží za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

 2. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu či produktů, jejichž součástí je digitální obsah, Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb nabízených prostřednictvím stránek www.dusezpiva.cz či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

 3. Ujednání dle předchozího odst. 2 se neuplatní při koupi zboží, kdy je zákazník - pokud uzavírá smlouvu na dálku - oprávněn odstoupit dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

VI. Reklamační podmínky pro nákup služeb

 1. Zákazník je oprávněn v souladu s § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba či produkt rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

 2. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vad nebo přiměřenou slevu z ceny.

 3. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na e-mailovou adresu marketahausnerova@dusezpiva.cz. Poskytovatelka vyřídí reklamaci nejpozději ve lhůtě 30 dnů a nebude-li to možné, pak v uvedené lhůtě zákazníka o průběhu reklamace vyrozumí na jeho kontaktní e-mail.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedeným v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, zda po využití jí poskytované služby získá zákazník zdravotní či osobní prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky.

 2. Poskytovatelka je autorkou a vykonavatelkou autorských práv k službám a produktům, webu a jeho jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webu uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorkou a vykonavatelkou autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

 3. Smluvní strany sjednaly, že nároky z odpovědnosti za vady a reklamací dle těchto smluvních podmínek budou řešit obecné soudy. K dalšímu mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, jedná-li se o spotřebitelský spor.

 4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

 5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.

 6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 8. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu a dalších produktů, které získala od těchto zákazníků buď na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelce, nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 7. 1. 2024, kdy byly zveřejněny na stránkách dusezpiva.cz

Poskytovatelka je dále Správcem vašich osobních údajů:

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Úvodní ustanovení

1. Správce je provozovatelkou webových stránek www.dusezpiva.cz a s tím spojených služeb a dalších projektů v síti internet, společně pro účely těchto zásad označováno dále jen jako "Služby".

2. Při provozu Služeb Správce zpracovává osobní údaje způsobem popsaných v těchto zásadách.

3. Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, které využijí služeb Správce.

4. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další. Zpracování osobních údajů Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů, které získá za účelem vymezeným dle čl. II. těchto zásad.

II. Účel zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je využití služeb poskytovaných Správcem. Právním základem zpracování osobních údajů je uzavřená smlouva, objednávka či udělený souhlas ze strany subjektů údajů.

2. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly uživateli poskytnuty a pouze pro shora uvedené účely (sledování obsahu z webu a skupiny, nákup a využití služeb Správce, e-mailing na základě souhlasu subjektů údajů, komunikace se subjekty údajů).

3. Správce dále pro poskytování svých služeb (videokonferencí, webinářů či konzultací) využívá online videokonferenčních platforem (Zoom apod.). Videokonference, webináře či konzultace mohou být na základě výslovného souhlasu subjektu údajů nahrávány a případně dále Správcem užity. Individuální podrobnosti nakládání s takovou nahrávkou stanoví dohoda mezi Správcem a subjekty údajů, kterých se to týká.

III. Doba uchování osobních údajů

1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodu možné reklamace či dalších nároků smluvních stran).
Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem.
Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

IV. Práva subjektů údajů

1. Správce zaručuje subjektům údajů následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům.
Subjekty údajů mají právo
na opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
Subjekty údajů mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
Subjekty údajů mají právo požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování).
Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
(
www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

V. Cookies

1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které weby při jejich zachycení odesílají do prohlížeče. Účelem cookies je zejména využití pro ukládání údajů reklamních systémů, ke sledování chování návštěvníků na stránkách, pomoc při vyplňování formulářů, usnadnění přihlašování a další.

2. Správce subjekty údajů výslovně upozorňuje, že jejich webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci jejich nastavení je možné cookies blokovat, zcela zakázat jejich použití, mazat či je povolit jen pro jednotlivé weby či služby. Správce doporučuje subjektům údajů prostudovat nápovědu svých internetových prohlížečů za účelem zajištění správy svých cookies.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Správce při zpracování údajů dle shora vymezených účelů využívá zpracovatele, a to včetně zpracovatelů pro zajištění technického chodu svých služeb. Správce na požádání sdělí subjektům údajů všechny aktuální zpracovatele, které pro provoz a technickou podporu svých služeb využívá. Správce zajistil, že uvedení zpracovatelé garantují ochranu osobních údajů
v minimálně stejném rozsahu, jako garantuje sám těmito zásadami a povinnostmi dle právních předpisů.

2. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo Českou republiku.

3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od dne 7. 1. 2023, kdy byly zveřejněny na webových stránkách dusezpiva.cz.